Make your own free website on Tripod.com

DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Invitation
Home
Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF)
Pictures
Foundation Breaks Ground for Victims Of Communism Memorial
Upcoming Events
Never Forget
Links
News
Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
LyHuong (Australia)
Invitation
Vietnam Exodus
HuongDuong Australia
Take2Tango
VietVungVinh
DienDanTuDoDanChu
Document
CongDongNguoiViet (France)
Poem
Letter
VietBáo
Calitoday
VietnamReview
NGUOIVIETOnline
VTCM
ubphhd

Ủy Ban Ym Tr
Victims of Communism Memorial Foundation
P.O. Box 5055 , Springfield VA 22150 - ĐT: (703) 475 - 6186
 
THƯ MI
 
Ngày 21 tháng 2 năm 2007
 
Kính gi: Chiến Hu Hoàng Tôn Long
Tp ThChiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa
Cng Ḥa Liên Bang Đức
 
Kính thưa Chiến Hu,
 
The Victims of Communism Memorial Foundation, mt tchc quc tế có stham dca người Vit tnn đang xây dng mt tượng đài ti Thủ đô Hoa Thnh Đốn được dtrù làm lkhánh thành vào tháng 6/2007.
 
Đây là Đài Tưởng Nim Nn Nhân Cng Sn quc tế đầu tiên trên thế gii mà người Vit Nam đă có vinh dgóp mt, và Ngày Công Lư Cho Nn Nhân Cng Sn slà cơ hi để chúng ta xác nhn ḷng yêu chung tdo, tinh thn đấu tranh, t́nh đoàn kết và nghĩa vụ đạo đức vi hơn mt triu đồng bào đă bsát hi v́ stàn bo ca cng sn.
 
Để tưởng nh, vinh danh và gây quxây dng Đài Tưởng Nim 100 triu nn nhân cng sn, mt Đại Nhc Hi vi chương tŕnh ca nhc đặc sc kéo dài t10 gisáng đến 6 gichiu sẽ được tchc ti Bolsa Grande Stadium, Westminster, CA, vào ngày ChNht 15/4/2007. Trên 40 danh ca, nghsĩ hàng đầu hi ngoi do Trung tâm ASIA và Nghsĩ Nam Lc điu khin sẽ được tăng cường vi các ging ca đấu tranh ca Phong Trào Hưng Ca Vit Nam Hi Ngoại.
 
Ln đầu tiên có sphi hp quy mô ca hu hết các nghsĩ và ca sĩ được ái mnht hin nay, vphương din nghthut tŕnh din cũng như thành tích đấu tranh trên mt trn văn hóNhiu din gitên tui Vit Nam và quc tế slên tiếng tgiác ti ác ca thphm đích thc, Chnghĩa Mác – Lênin, đă gieo rc thm ha cho nhiu dân tc sut chiu dài ca Thế k20 và c̣n tiếp tc sót li ti vài nước, trong đó có Vit Nam.
 
Dtrù thc hin là mt cuc tp hp quc tế đầu tiên sau Chiến Tranh Lnh dtrù thu hút t7 ngàn đến 12 ngàn người tham dvi nhng sinh hot văn hóa, chính tr, đấu tranh nm trong khuôn khca Ngày Công Lư Cho Nn Nhân Cng Sn (Justice Day For The Victims Of Communism) hu to mt đ̣n đánh trả đích đáng vào tṛ h"Đại Trai Đàn Gii Oan cho nn nhân chiến cuc" do CSVN và Tăng Đoàn Làng Mai ca Thích Nht Hnh cu kết la bp va din ra trong nước.
 
y Ban Ym TrTượng Đài thành lp mt ban tchc Ngày Công Lư Cho Nn Nhân Cng Sn nói trên và thiết tha mi gi Tp ThChiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa Cng Ḥa Liên Bang Đức qua tham d, đóng góp sáng kiến và giúp đỡ. Đây cũng là cơ hi để tt ccác Tng Hi, Liên Hi, Hi Đoàn Cu Quân Nhân, Cnh Sát Quc Gia, Lc Lượng Bán Quân Svà Thế HHu Ducó dp hp bàn vquan nim sinh hot chung trong tinh thn huynh đệ tương kính, không thng thuc tchc và phương thc điu hành ca Tp ThChiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa Hi Ngoi trong tương lai.
 
Kính xin Tp ThChiến Sĩ Vit Nam Cng Ḥa Cng Ḥa Liên Bang Đức kêu gi shưởng ng nng nhit ca các Hi Đoàn Cu Quân Nhân Quân Lc Vit Nam Cng Ḥa ti Cng Ḥa Liên Bang Đức và các quc gia lân cn qua tham dcuc hp bàn vn đề quan trng nói trên nhân Ngày Công lư cho người Vit nn nhân Cng Sn và chương tŕnh Đại Nhc Hi Ngày 15/4/2007.
 
Trân trng kính mi,
 
DoanHuuDinh
 
Đoàn Hu Định
Điu Hp Tng Quát
Ngày Công Lư cho Nn Nhân Cng Sn

Copyright 2007 @ Webmaster