Make your own free website on Tripod.com

DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Letter
Home
Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF)
Pictures
Foundation Breaks Ground for Victims Of Communism Memorial
Upcoming Events
Never Forget
Links
News
Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
LyHuong (Australia)
Invitation
Vietnam Exodus
HuongDuong Australia
Take2Tango
VietVungVinh
DienDanTuDoDanChu
Document
CongDongNguoiViet (France)
Poem
Letter
VietBáo
Calitoday
VietnamReview
NGUOIVIETOnline
VTCM
ubphhd

banner_sg.jpg

THU+ CU?A LINH MU.C NGUYE^~N HU+~U LE^~

U?NG HO^. NGA`Y CO^NG LY' CHO NA.N NHA^N CO^.NG SA?N

Ki'nh go+?i O^ng DDoa`n Hu+~u DDi.nh
DDie^`u ho+.p To^?ng Qua't
Nga`y Co^ng Ly' Cho Na.n Nha^n Co^.ng Sa?n
Email: ubphhd@ureach.com


O^ng DDoa`n Hu+~u DDi.nh tha^n me^'n,

To^i nha^.n ddu+o+.c Thu+ Mo+`i cu?a U?y Ban Ye^?m Tro+. Victims of Communism Memorial Foundation do ngu+o+`i ba.n cu?a to^i la` anh DDinh Hu`ng Cu+o+`ng go+?i to+'i\. Sau khi ddo.c ta`i lie^.u ba(`ng Anh ngu+~ ddi'nh ke`m, to^i tha^'y dda^y la` mo^.t cuo^.c va^.n ddo^.ng ra^'t chi'nh dda'ng va` nhie^`u y' nghi~a\.

Co' le~ chu'ng ta kho^ng ca^`n nhie^`u lo+`i dde^? no'i ve^` to^.i a'c cu?a chu? nghi~a co^.ng sa?n dda~ va` ddang ga^y ra cho nha^n loa.i no'i chung va` ddo^`ng ba`o Vie^.t Nam no'i rie^ng\. To^i ra^'t vui khi tha^'y trong ta`i lie^.u co' ghi te^n cu?a Ho^` Chi' Minh be^n du+o+'i nhu+~ng te^n ddo^` te^? khe't tie^'ng cu?a nha^n loa.i nhu+ Lenin, Mao\... To^.i a'c cu?a nhu+~ng te^n to^.i ddo^` cu?a nha^n loa.i na`y va` ca'c che^' ddo^. do ho. du+.ng le^n dda~ xu'c pha.m
dde^'n nha^n loa.i pha?i ddu+o+.c ghi la.i cho ha^.u the^' hie^?u ddu+o+.c mo^.t qua' khu+' dden to^'i va` la` tie^'ng chuo^ng ca?nh ba'o nha^n loa.i tra'nh ro+i va`o ve^'t xe cu~ cu?a li.ch su+? \.

Rie^ng ve^` nha^.n va^.t Ho^` Chi' Minh, con ngu+o+`i dda~ theo le^.nh cu?a DDe^. Tam Quo^'c Te^', la^.p ra dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam dde^? bie^'n da^n Vie^.t Nam tha`nh chu+ ha^`u cu?a chu? nghi~a co^.ng sa?n quo^'c te^', tu+` ddo' dda~ ga^y ra bao nhie^u ddau thu+o+ng che^'t cho'c cho da^n to^.c\. Kho^ng bao
gio+` ngu+o+`i da^n co' the^? que^n ddu+o+.c hai cuo^.c ta`n sa't dda^?m ma'u mo^.t ca'ch ghe^ to+?m do Ho^` Chi' Minh dda.o die^?n ddo' la` cuo^.c Ca?i Ca'ch Ruo^.ng DDa^'t o+? mie^`n Ba('c trong nhu+~ng na(m ’50 va` cuo^.c ta`n sa't Te^'t Ma^.u Tha^n 1968 o+? Mie^`n Nam, nha^'t la` ca?nh cho^n so^'ng ngu+o+`i da^n vo^ to^.i ta.i co^' ddo^ Hue^'\. Ca`ng nga`y to^.i a'c pha?n da^n to^.c
na`y cu?a Ho^` Chi' Minh va` che^' ddo^. CSVN ddu+o+.c nhie^`u ngu+o+`i pho+i ba`y, trong ddo' co' Phong Tra`o Quo^'c Da^n DDo`i Tra? Te^n Sa`i Go`n ddang thu+.c hie^.n co^ng ta'c lo+'n cu?a na(m 2007 la` Ta^?y Tru+` Huye^`n Thoa.i Gia? Tra' Ho^` Chi' Minh\.

To^i xin hoan nghe^nh co^ng vie^.c cu?a U?y Ban Ye^?m Tro+. Tu+o+.ng DDa`i va` Nga`y Co^ng Ly' Cho Na.n Nha^n Co^.ng Sa?n\. To^i thie^'t tha ke^u go.i ddo^`ng ba`o, nha^'t la` nhu+~ng ai tu+. tha^'y mi`nh la` na.n nha^n cu?a che^' ddo^. co^.ng sa?n, xin ha~y ho^~ tro+. cho Nga`y Co^ng Ly' Cho Ngu+o+`i Vie^.t Na.n
Nha^n Co^.ng Sa?n\.

Ca' nha^n to^i vi` xa xo^i kho^ng the^? co' ma(.t ddu+o+.c trong nga`y ddo', nhu+ng to^i cu~ng xin ddo'ng go'p so^' tie^`n khie^m to^'n $100 (mo^.t tra(m USD) va`o quy~ Victims of Communism Memeorial Foundation\. Xin nho+` anh DDinh Hu`ng Cu+o+`ng u+'ng tru+o+'c giu`m so^' tie^`n na`y va` to^i se~ hoa`n la.i khi to^i qua Washington DC dde^? gio+'i thie^.u Phong Tra`o Quo^'c Da^n DDo`i Tra? Te^n Sa`i Go`n vo+'i ddo^`ng hu+o+ng va`o tha'ng 7 na(m nay\.

Xin chu'c su+'c khoe? O^ng DDoa`n Hu+~u DDi.nh cu`ng ca'c tha`nh vie^n trong Ban DDie^`u Ho+.p va` ca^`u chu'c cho Nga`y Co^ng Ly' Cho Na.n Nha^n Co^.ng Sa?n tha`nh co^ng to^'t dde.p\.

Ta.i Tha`nh pho^' Auckland, New Zealand

Nga`y 4 tha'ng 3 na(m 2007

Linh mu.c Nguye^~n Hu+~u Le^~
P.O Box 17-516, Greenlane
Auckland\. New Zealand


Email: tpslenguyen@yahoo.com
 
_____________________________________________________________
 
 
THƯ CỦA LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ
ỦNG HỘ NGÀY CÔNG LƯ CHO NẠN NHÂN CỘNG SẢN
 
Kính gởi Ông Đoàn Hữu Định
Điều hợp Tổng Quát
Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản


 
Ông Đoàn Hữu Định thân mến,
 
Tôi nhận được Thư Mời của Ủy Ban Yểm Trợ Victims of Communism Memorial Foundation do người bạn của tôi là anh Đinh Hùng Cường gởi tới. Sau khi đọc tài liệu bằng Anh ngữ đính kèm, tôi thấy đây là một cuộc vận động rất chính đáng và nhiều ư nghĩa.
 
Có lẽ chúng ta không cần nhiều lời để nói về tội ác của chủ nghĩa cộng sản đă và đang gây ra cho nhân loại nói chung và đồng bào Việt Nam nói riêng. Tôi rất vui khi thấy trong tài liệu có ghi tên của Hồ Chí Minh bên dưới những tên đồ tể khét tiếng của nhân loại như Lenin, Mao... Tội ác của những tên tội đồ của nhân loại này và các chế độ do họ dựng lên đă xúc phạm đến nhân loại phải được ghi lại cho hậu thế hiểu được một quá khứ đen tối và là tiếng chuông cảnh báo nhân loại tránh rơi vào vết xe cũ của lịch sử .
 
Riêng về nhận vật Hồ Chí Minh, con người đă theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế, lập ra đảng Cộng Sản Việt Nam để biến dân Việt Nam thành chư hầu của chủ nghĩa cộng sản quốc tế, từ đó đă gây ra bao nhiêu đau thương chết chóc cho dân tộc. Không bao giờ người dân có thể quên được hai cuộc tàn sát đẩm máu một cách ghê tởm do Hồ Chí Minh đạo diển đó là cuộc Cải Cách Ruộng Đất ở miền Bắc trong những năm ’50 và cuộc tàn sát Tết Mậu Thân 1968 ở Miền Nam, nhất là cảnh chôn sống người dân vô tội tại cố đô Huế. Càng ngày tội ác phản dân tộc này của Hồ Chí Minh và chế độ CSVN được nhiều người phơi bày, trong đó có Phong Trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên Sài G̣n đang thực hiện công tác lớn của năm 2007 là Tẩy Trừ Huyền Thoại Giả Trá Hồ Chí Minh.
 
Tôi xin hoan nghênh công việc của Ủy Ban Yểm Trợ Tượng Đài và Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản. Tôi thiết tha kêu gọi đồng bào, nhất là những ai tự thấy ḿnh là nạn nhân của chế độ cộng sản, xin hăy hỗ trợ cho Ngày Công Lư Cho Người Việt Nạn Nhân Cộng Sản.
 
Cá nhân tôi v́ xa xôi không thể có mặt được trong ngày đó, nhưng tôi cũng xin đóng góp số tiền khiêm tốn $100 (một trăm USD) vào quỹ Victims of Communism Memeorial Foundation. Xin nhờ anh Đinh Hùng Cường ứng trước giùm số tiền này và tôi sẽ hoàn lại khi tôi qua Washington DC để giới thiệu Phong Trào Quốc Dân Đ̣i Trả Tên Sài G̣n với đồng hương vào tháng 7 năm nay.
 
Xin chúc sức khoẻ Ông Đoàn Hữu Định cùng các thành viên trong Ban Điều Hợp và cầu chúc cho Ngày Công Lư Cho Nạn Nhân Cộng Sản thành công tốt đẹp.
 
Tại Thành phố Auckland, New Zealand
 
Ngày 4 tháng 3 năm 2007
 
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
P.O Box 17-516, Greenlane
Auckland. New Zealand
Email: tpslenguyen@yahoo.com
 
 

logo_sticker.jpg

 

Copyright 2007 @ Webmaster