Make your own free website on Tripod.com

DAY OF RECKONING FOR THE VICTIMS OF COMMUNISM

Poem
Home
Victims of Communism Memorial Foundation (VOCMF)
Pictures
Foundation Breaks Ground for Victims Of Communism Memorial
Upcoming Events
Never Forget
Links
News
Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners
LyHuong (Australia)
Invitation
Vietnam Exodus
HuongDuong Australia
Take2Tango
VietVungVinh
DienDanTuDoDanChu
Document
CongDongNguoiViet (France)
Poem
Letter
VietBáo
Calitoday
VietnamReview
NGUOIVIETOnline
VTCM
ubphhd

tqlcvietnam.gif

Ngày Công Lư 15/4
 
Sau ngày cưỡng chiếm miền Nam
Việt cộng trơ trẽn đổi danh Sài G̣n
Dân Nam sôi sục căm hờn
Khinh bỉ thủ đoạn ghét đ̣n tiểu nhân
Của bọn việt cộng gian manh
Tập đoàn bán nước hại dân tộc ḿnh
Gây ra cuộc chiến thảm kinh
Chúng nhận súng đạn viện binh Nga Tàu
Tôn thờ Lê, Mác, cùng Mao
Gây bao tội ác sử nào đủ ghi?
Cầm đầu gian tặc Hồ ly
Là tên đại ác khác ǵ sói lang
Thủ đoạn bỉ ổi hung tàn
Làm sao được xứng thay danh Sài Thành
V́ vậy từ New Zealand
Cha Nguyễn Hữu Lễ xướng danh phong trào
Kêu gọi tất cả đồng bào
Tham gia chữ kư cùng nhau đồng ḷng
Đ̣i trả lại danh Sài G̣n
Nêu cao chính nghĩa con dân Lạc Hồng
Sài G̣n ḥn ngọc viễn đông
Không thể để bị ô danh bởi Hồ
Chính danh th́ phải xưng hô
Dù cho cướp đoạt cũng hồ đồ thôi!
Trải qua hơn 1 năm rồi
Phong trào rất được nhiều người tham gia
Chứng tỏ rằng đồng bào ta
Nơi nào cũng nhớ quê nhà khổ đau
Ủy Ban Vận Động Phong Trào
Dự định tổ chức ngay vào năm nay
Ngày Công Lư chính là ngày
Tuyên xưng chính nghĩa tỏ bày quyết tâm
Tháng Tư, chủ nhật 15
Xin mời quư vị đồng tâm tụ về
Nam Cali ấm t́nh quê
Cùng nhau ủng hộ lời thề cất cao:
“V́ quê hương, v́ đồng bào
Sài G̣n muôn thuở trong bao tâm hồn
Con Nam cháu Việt Tiên Rồng
Nếu c̣n hơi thở là c̣n đấu tranh”
Cho ngày giải phóng Việt Nam
Tự do, dân chủ xóa tan bạo quyền”
 
Phù Tang Tam Việt

ngaycongly.jpg

Copyright 2007 @ Webmaster